Úpravy brehovej steny pre brehuľu hnedú

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) je malý vták z čeľade lastovičkovité, menší ako vrabec. V Európe obýva nepravidelne celý kontinent. Na Slovensku sa vyskytuje v nížinách a kotlinách do nadmorskej výšky 700 – 750 m, tam, kde má možnosť hniezdiť. Vyhľadáva strmé brehy vôd a strmé steny v rôznych ťažobných miestach piesku a zeminy.

Tieto biotopy podliehajú erózii, dochádza k degradácii hniezdnych  stien, ich zarastaniu náletovými drevinami a zosýpaniu. Steny, ktoré sa nachádzajú v aktívnych ťažobných priestoroch sú ohrozované priamym  odťažením  kolónie  počas  hniezdenia,  ale aj  svahovaním  stien  tak,  že  brehule  už  nemajú  vhodné  podmienky  na  hniezdenie.

Preto sme aj my ako Správa CHKO Strážovské vrchy pristúpili k úprave jednej takejto steny v katastrálnom území Považskej Teplej, ktorá bola výrazne pozmenená náletovými drevinami a eróziou. Bolo nutné,  niektoré časti steny upraviť do vhodného sklonu pracovným náradím s použitím lanovej techniky.  Aktívny prístup preukázali naši dvaja strážcovia – Peter Pecík, Jozef Vokel a riaditeľ Správy CHKO Strážovské vrchy – Mgr. Karol Pepich.  Zlepšili sme tým podmienky pre hniezdenie brehule hnedej v danej lokalite.

Veríme, že na jar brehule po svojom prílete z afrických zimovísk zahniezdia aj v tejto zrekultivovanej lokalite, ktorá bola v minulosti hojne osídľovaná.

Autor textu: Mgr. Martina Pepichová

Autor fotografií: Mgr. Karol Pepich

 

Odhadovaný počet hniezdnych párov brehule hnedej na Slovensku je 10 000 – 20 000, došlo k poklesu populácie aj areálu o 20 – 50 % (r. 1999). Ekosozologický status v roku 2001 žiadny. V roku 2014 NT* A2a – takmer ohrozený.