Správa CHKO Strážovské vrchy je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). ŠOP SR je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny.

Územná pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Štátnej ochrany prírody SR.

Činnosť Správy CHKO Strážovské vrchy: 

 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana rastlín
 • Druhová ochrana živočíchov
 • Ochrana anorganických častí prírody
 • Ochrana drevín
 • Ochrana biotopov
 • Medzinárodná spolupráca
 • Výchova a vzdelávanie
 • Sprievodcovské služby
 • Poradenská, konzultačná a prednášková činnosť
 • Vydávanie odborných stanovísk
 • Starostlivosť o poranené živočíchy