Celkový ráz CHKO Strážovské vrchy určujú aj biotopy lúk a pasienkov. Človek je po stáročia spätý s lúkami, preto sa stali súčasťou tradícií a kultúrneho dedičstva. V podobe kosných lúk a pasienkov predstavovali v minulosti dôležitý zdroj obživy. V súčasnosti sa často prestávajú využívať a zarastajú. Strácame tak množstvo rastlinných a živočíšnych druhov. Základom každej lúky sú trávy, k nim sa pridávajú ďalšie byliny, ktoré nás upútajú najmä v čase kvitnutia.

Zo vzácnejších druhov tu môžeme vidieť mečík škridlicovitý a vďaka vápenatému podložiu aj vzácne druhy  z čeľade vstavačovité – orchidey. K najpozoruhodnejším lúčnym orchideám patria hmyzovníky. Rastú tu dva druhy – drobný hmyzovník muchovitý a veľmi vzácne sa vyskytujúci hmyzovník Holubyho.

K ďalším lúčnym druhom orchideí patria: bradáčik vajcovitolistý, pavstavač hlavatý, päťprstnica obyčajnávemenníky (dvojlistý a zelenkastý), vstavače (bledý, mužský, vojenský, obyčajný, počerný), vstavačovec bazový (kvitnúci žltou aj fialovou formou).