NPR Vápeč

 

Siluetu turisticky atraktívnej vápencovej trosky chočského príkrovu NPR Vápeč (955 m) vidno už z diaľky z Považského podolia. Národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 75,38 ha je od roku 1993. Územie predstavuje výraznú vápencovodolomitovú bralnatú dominantu Strážovských vrchov s druhovo pestrou flórou a faunou teplomilného až horského charakteru. Celkový charakter lesnej a nelesnej vegetácie je submontánny. Prevládajú lesné spoločenstvá vápencových bučín (podzväz Cephalanthero-Fagenion), v menšej miere sa vyskytujú bukové kvetnaté lesy (podzväz Eu-Fagenion). Na svahoch vrcholovej a podvrcholovej časti Vápča sa nachádzajú trávnato-bylinné spoločenstvá, v ktorých prevahu majú druhy teplomilné (zväz Seslerio-Festucion glaucae), podiel horských druhov je menší, sústredený do chladnejších polôh (zväz Seslerio-Asterion).