Vykonávanie športového horolezectva a skalolezectva v chránených územiach je zakázané už od tretieho stupňa ochrany podľa  zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V NPR (národných prírodných rezerváciách), PR (prírodných rezerváciách) a PP (prírodných pamiatkach) platí piaty stupeň ochrany. Aj napriek tomu je možné na vybraných lokalitách vykonávať športové skalolezectvo (väčšinou so sezónnym obmedzením), ale je potrebné mať vybavenú výnimku zo zakázaných činností, ktorú udeľuje v súčasnosti príslušný okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie. Výnimka bola udelená členom horolezeckému klubu JAMES (žiadateľ) a UIAA (podmienka je platný členský preukaz a bezpodmienečné dodržiavanie všetkých podmienok výnimky).

 

Rozhodnutie predĺženie výnimky OÚ ŽP v Trenčíne (NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka): Rozhodnutím o predĺžení platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2018/012025-009/BAL Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v Trenčíne pod číslom OU-TN-OSZP1-2023/014507-006 bolo predĺžené rozhodnutie a povolená výnimka zo zákazu ustanovenom v § 16 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona (pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce) a v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) zákona (vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia obce) v území s 5. stupňom ochrany v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a v PP Prečínska skalka výlučne pre členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES alebo pre členov horolezeckých organizácii UIAA. Výnimka platí do 31.12.2027. Nočné lezenie a lezenie za súmraku je zakázané.

Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

 

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín

Posledená – celoročne povolená

Skala nad lúkou – celoročne povolená

Gastonka – celoročne povolená

Stena černokňažníkov – celoročne povolená

Gotická stena spodná – celoročne povolená

Gotická stena horná – povolená od 15.06. do 31.12.

Pekelná stena – povolená od 15.06. do 31.12.

 

Malý Manín

Manínska strážvýchodná stena – celoročne povolená

Manínska stráž západná stena povolená od 15.06. do 31.12.

Slnečné steny – povolená od 15.06. do 31.12.

Stratené veže – povolená od 15.06. do 31.12.

Verdonsteny č.13-19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D.Pauera z roku 2000) – celoročne povolená

Ostrá – celoročne povolená

 

PR Kostolecká tiesňava

Rebro č. II a III – celoročne povolená

Kostolecký pilier – povolená od 15.06. do 31.12.

Kostolecký dom – povolená od 15.06. do 31.12.

Kostolecké rebro I – povolená od 15.06. do 31.12.

 

PP Bosmany

horolezecká činnosť  povolená od 15.06. do 31.12.

 

PP Prečínska skalka

horolezecká činnosť  povolená celoročne

S úplným znením výnimky na vykonávanie športového skalolezectva a horolezectva v maloplošných chránených územiach CHKO Strážovské vrchy sa môžete oboznámiť na tomto mieste:  Rozhodnutie rok 2018 – výnimka OÚ ŽP v Trenčíne (NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka).

Rozhodnutie rok 2023 o predĺžení platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2018/012025-009/BAL

 

V súčasnosti nie je povolené vykonávať horolezeckú športovú činnosť v území NPR Súľovské skaly. Platnosť predchádzajúceho Rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v  Žiline OU – ZA-OSZP1-2018/005464-004/Drn skončila 31.12.2022. Nové Rozhodnutie OÚ v Žiline ešte nebolo vydané a konanie začaté na žiadosť  Slovenského horolezeckého spolku JAMES  zo dňa 25.10.2022 bolo zastavené.  O ďalších zmenách Vás budeme informovať.