Strážovské vrchy

Keďže prevažná časť Strážovských vrchov je budovaná vápencami, viažu sa k nim aj krasové javy. Máme tu rozsiahle krasové oblasti ako Mojtínsky kras, či kras v okolí Strážova. Stretávame sa s podzemnými ale i povrchovými formami krasu. Z povrchových sa tu vyskytujú krasové jamy, škrapy ( možno nájsť na Hrubej Kačke, vrchole Bosmán) a z podzemných jaskyne a priepasti. V Strážovských vrchoch evidujeme cca 200 väčších i menších jaskýň. Väčšina z nich je ťažko dostupná a v niekoľko málo z nich sa zachovala i ojedinelá sintrová výplň v podobe rozličných kvapľových útvarov.

Súľovské vrchy

Reliéf Súľovských vrchov je veľmi členitý a má mimoriadne zaujímavé tvary. Patrí k typu tzv. apalačského brachyvrásového reliéfu, ktorý predstavuje jeden z najvzácnejších prírodných výtvorov Slovenska.

Súľovské zlepence, vďaka rôznym eróznym činiteľom, nadobudli rozličné tvary reliéfu. Keďže zlepence ľahko prepúšťajú vodu, prejavila sa tu hlavne zvislá erózia, ktorá podmienila kaňonovitý charakter údolia. Okrem chemického zvetrávania (voda – obsahuje CO2, chemicky pôsobí na vápencový tmel, rozpúšťa ho a uvoľňuje jednotlivé okruhliaky) sa prejavuje i mechanické zvetrávanie (vplyv vody, mrazu, vetra…).

Tak vzniklo jediné väčšie skalné mesto na Slovensku – Súľovské skaly, leží v severnej časti Súľovských vrchov. Nikde inde na Slovensku nenájdeme pohromade toľko skalných veží, ihiel, okien, brán – ba aj skalné hríby tu rastú. Mnohé z týchto skalných útvarov majú pekné názvy – Sova sovička, Indián, Mária Terézia…. K najkrajším skalným útvarom patrí 13 m vysoká Gotická brána, nazvaná podľa charakteristického zalomenia, podobného gotickým portálom, v ľudovom podaní sa nazývala “Lomená”.