Vo vápnitých prameniskách žijú vzácne druhy mäkkýšov – glaciálny relikt pimprlík močiarny (Vertigo geyeri) a pimprlík mokraďový (Vertigo angustior). Obidva sú zároveň aj druhy európskeho významu.

V NPR Súľovské skaly bol zistený v trávnatých xerotermných lokalitách veľmi vzácny druh pavúka komôrkár pontický (Atypus muralis), ktorý je kriticky ohrozený a v súčasnosti je známy len z niekoľkých lokalít v rámci Slovenska.

Na xerotermných lokalitách sa zriedkavo vyskytuje motýľ jasoň červenooký (Parnassius apollo).

K charakterickým chrobákom bučín patrí fuzáč alpský (Rosalia alpina). Je to prioritný druh európskeho významu.

V rokoch 2001 – 2004 sa uskutočnila séria zoologických výskumov s ťažiskom na výskum bezstavovcov. V rámci uvedených výskumov FRANC zistil, že niektoré druhy tu dosahujú najsevernejšiu a najvyššie položenú známu lokalitu výskytu v rámci Slovenska napr. Carabus montivagus (veľmi raritný druh, najsevernejšia doložená lokalita v rámci Európy), prípadne sa jedná o veľmivzácne nálezy v rámci Slovenska a zistené po dlhom období, počas ktorého nebol nikde na Slovensku zaznamenaný ich výskyt: Cinetata gradata (veľmi vzácny druh, štvrtý nález pre Slovensko), Hylis (= Hypocoelus) cariniceps (nanajvýš vzácny druh reliktného charakteru, v dostupnej literatúre nie sú k dispozícii ďalšie údaje), Stagetus (= Theca) pilula (Nesmierne vzácny panónsko-pontomediteránny druh reliktného charakteru, známy len z jediného historického nálezu: Banská Bystrica – Uľanka 16.05.1922 (ROUBAL, 1936). Je to druhý nález pre Slovensko po viac ako 80tich rokoch!). Zistil tiež výskyt druhu európskeho významu, chrobáka Cucujus cinnaberinus. Počas výskumov objavil LIŠKA nový druh blanokrídlovca (Hymenoptera) pre faunu Slovenska: Harpactes formosus. KŘÍŽ zistil okrem iných druhov vzácny druh motýľa Neptis rivularis. TIBENSKÝ zistil výskyt druhu európskeho významu, motýľa ohniváčika veľkého (Lycaena dispar). GAVLAS okrem iných zistil zákonom chránený druh národného významu sedlovku bronzovú (Ephippiger ephippiger). NOVIKMEC, SVITOK a BITUŠÍK zistili 87 druhov makrozoobentosu na vybraných profiloch Bieleho potoka (k.ú. Pružina). HOLECOVÁ a HAVIAR zistili 139 druhov Coleoptera – Curculionoidea. Medzi faunisticky zaujímavé patria: Ischnopterapion aeneomicans, Trichopterapion holosericeum, Brachysomus dispar, Brachysomus rokosensis, Brachysomus hirtus, Sitona languidus, Datonychus melanostictus, Donus palumbarius, Otiorhynchus kelecsenyi a Tropiphorus cuculatus. Z ďalších vzácnejších druhov bezstavovcov boli počas uvedených výskumov zistené: Alopecosa sulzeri, Arctosa figurata, Hahnia helveola, Phrurolithus szilyi, Haplodrassus kulczynskii, Carrhotus xanthogramma (= bicolor), Marpissa nivoyi, Liocranum rutilans, Callilepis schuszteri, Liocola lugubris, Dicerca berolinensis, Tillus elongatus, Thymalus limbatus, Triplax rufipes, Synchita humeralis, Coxelus pictus, Orchesia undulata, Leptura scutellata, Acalles hypocrita, Hypoganus inunctus, Dromaeolus barnabita, Isorhipis melasoides, Microrhagus (=Dirhagus) pygmaeus, Xylophilus (= Xylobius) corticalis, Platycis cosnardi, Laemophloeus monilis, Cicones variegatus, Coxelus pictus, Oodescelis polita a iné. Na xerotermných biotopoch môžeme pozorovať modlivku zelenú (Mantis religiosa). VAVROVÁ a BITUŠÍK publikovali nález korýtka riečneho (Unio (= Crassiana) crassus) z potoka Čierňanka. O štruktúre ornitocenóz NPR Strážov publikoval KOSTRA. Väčšina výsledkov bola publikovaná v Zborníku z konferencie o Strážovských vrchoch konanej v októbri 2004 v Belušských Slatinách.

Každoročne sa vykonáva monitoring početnosti jasoňa červenookého na lokalitách jeho výskytu. Prebieha aj zisťovanie výskytu motýľov rodu Maculinea.