Vyznačuje sa bohatou vápencovou flórou so zastúpením teplomilných panónskych druhov, horských a vysokohorských karpatských druhov. Územie je bohaté na skalné útvary, z nich najatraktívnejšie boli vyhlásené za maloplošné chránené územia. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výhrevných južne orientovaných skalách, zástupcovia horskej flóry našli útočisko na chladnejších tienených skalných stenách a úžľabinách na severných svahoch, niekedy aj v pomerne malej nadmorskej výške. Podstatný vplyv na charakter flóry má aj severo – južná orientácia pohoria.

Územie CHKO Strážovské vrchy svojou rozmanitou flórou priťahovalo botanikov už od začiatku 19. storočia. Venovali mu pozornosť J. Ľ. Holuby, A. Rochel, K. Brancsik, neskôr J. Futák. Od konca minulého storočia publikovalo poznatky o flóre územia množstvo botanikov, z nich vynikali najmä stredoškolský učiteľ G. Runkovič a E. Fajmonová.

Vďaka vápenatému podložiu je územie CHKO bohaté na prítomnosť druhov z čeľade vstavačovité – orchideí. Z celkového počtu asi 70 druhov rastúcich na Slovensku sa tu nachádza okolo 40 druhov. Presný počet je ťažké stanoviť, lebo niektoré rody sa krížia, čím je sťažené ich určenie a ešte stále sa opisujú nové druhy, najmä pri samoopelivých rodoch. Sú to druhy obzvlášť citlivé na zmeny prostredia, lebo žijú v symbióze s mikroskopickými hubami a majú veľmi drobné semená, takže nie je ľahké ich presádzať a pestovať. Zachrániť ich môžeme najmä tak, že zachováme lokality, na ktorých sa vyskytujú. Najmenej ohrozené sú orchidey nachádzajúce sa v lesných spoločenstvách: hniezdovka hlístová, korálica lesná, kruštík malolistý, kruštík širokolistý, kruštík tmavočervený, prilbovka biela, prilbovka červená. K úbytku lesných druhov orchideí dochádza v dôsledku lesohospodárskej činnosti, najmä zmenami druhového zloženia porastov meniacich sa na rovnoveké a často veľmi husté monokultúry a ničením biotopov priamou ťažbou dreva.

Hodnotu z hľadiska vývoja karpatskej flóry majú tzv. západokarpatské endemity a subendemity, t.j. druhy a poddruhy viazané svojim výskytom len na geografické územie Západných Karpát. Na našom území sa vyskytujú: hmyzovník Holubyho, chrastavec Kitaibelov pravý, klinček lesklý, klinček včasný pravý, poniklec prostredný, popolavec dlholistý moravský, prilbica tuhá manínska, prvosienka holá karpatská, stoklas jednosteblový a soldanelka karpatská.

Poniklec prostredný, popolavec dlholistý moravský, prilbica tuhá manínska a klinček lesklý patria aj medzi chránené druhy európskeho významu. Okrem nich sa z chránených druhov európskeho významu v území CHKO ešte vyskytuje črievičník papučkový. Podrobnejšie informácie o chránených druhoch európskeho významu rastúcich na Slovensku a v okolitých krajinách nájdete v tomto dokumente.

Viac o flóre chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy tu.