Na trvale zamokrených plochách sa vyskytujú mokré lúky. Najpríťažlivejšie sú v máji, keď sú zakvitnuté stovkami súkvetí žltohlava najvyššieho. Už zďaleka sú nápadné mohutnými trsmi ostrice metlinatej a v čase kvitnutia upútajú valeriánou lekárskou. Z orchideí sa na nich vyskytujú: kruštík močiarny, vstavačovec májový, vstavačovec strmolistýpäťprstnica hustokvetá, z ďalších vzácnych druhov napr. vachta trojlistá.

Vstavačovec májový

Veľmi zriedkavo nachádzame v Strážovských vrchoch biotopy slatinných lúk. Svoj domov tu má množstvo machov. V čase kvitnutia upútajú bielymi chumáčmi páperníka širokolistého a úzkolistého. Z ďalších charakteristických druhov sa tu vyskytujú napríklad ostrica Davallova, bielokvet močiarny, valeriána celistvolistá. Veľmi vzácne sa na pár lokalitách vyskytujú mäsožravé rastliny rosička anglickátučnica obyčajná.

Slatinné prameniská sú miesta charakteristické pretekajúcou vodou, ktorá sa dostáva na povrch ako výver podzemnej vody – prameň. Keďže vyvierajú na vápencoch, voda je bohatá na vápnik. Keď sa podzemná voda s vysokým obsahom oxidu uhličitého dostane do styku so vzduchom, vápnik sa vyzráža vo forme uhličitanu vápenatého, ktorý sa usádza na povrchu kamienkov, machov a rastlín. Tak vzniká penovec a takéto prameniská nazývame aj penovcové prameniská. Zaujímavé sú aj brehové porasty deväťsilov, s ktorými sa stretávame tam, kde štrkovo-kamenité brehy bránia uchyteniu drevín.