Faunou obojživelníkov, plazov a drobných zemných cicavcov sa zaoberajú HLÔŠKA a KOVÁČIK. Údaje o faune obojživelníkov a plazov publikoval aj GREGOR ako výstup z XIX. TOP 1983. Z obojživelníkov boli zaznamenané: salamandra škvrnitá – Salamandra salamandra, mlok bodkovaný – Triturus vulgaris, mlok horský – Triturus alpestris, kunka žltobruchá – Bombina variegata, ropucha bradavičnatá – Bufo bufo, ropucha zelená – Bufo viridis a rosnička zelená – Hyla arborea. Z plazov boli zistené: jašterica bystrá – Lacerta agilis, jašterica živorodá – Lacerta vivipara, jašterica múrová – Podarcis (= Lacerta) muralis, slepúch lámavý – Anguis fragilis, užovka obojková – Natrix natrix, užovka hladká – Coronella austriaca, užovka stromová – Elaphe longissima a užovka fŕkaná – Natrix tessellata.