Medzinárodná noc netopierov

Sú to tajuplné, pritom veľmi zaujímavé a ešte aj dnes málo poznané živočíchy. Ľudia oddávna pripisovali netopierom rôzne vlastnosti, žiaľ, v našich končinách hlavne negatívne. Vďaka ich vzhľadu boli ešte v nedávnej minulosti považované za diablových spoločníkov a pod. Sú opradené množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatracované a označované za krvilačné príšery. Je to skutočne tak? Ešte aj dnes sa niektorí ľudia celkom zbytočne boja týchto tvorov a nerozumne im ubližujú. Práve pomôcť prekonať tieto neopodstatnené obavy a strach z netopierov je cieľom Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). 

Pravidelne sa koná od roku 1997, kedy ju prvýkrát vyhlásil sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS). V rámci podujatí sa po celom svete širokej verejnosti poskytujú odborné informácie, prezentujú ukážky a najnovšie poznatky z výskumov a prekonáva sa tak bariéra medzi človekom a netopierom. Je to dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby pre svoj život, a tak dochádza k častým kontaktom s človekom.

Netopiere sú našimi častými spolubývajúcimi

Na Slovensku žije 28 druhov netopierov a určitá časť z nich nachádza svoje úkryty práve v našich obydliach. Pôvodne obývali prírodné biotopy, ako sú jaskyne a  pôvodné pralesy, kde si nachádzali úkryty v dutinách starých stromov. S postupnou zmenou krajiny a rozvojom ľudských sídiel však dochádzalo k miznutiu ich pôvodných stanovíšť a netopiere tak hľadali náhradné priestory, v ktorých by mohli žiť. A tie im paradoxne ponúkol človek v podobe svojich sídlisk. Niektoré druhy netopierov sa na urbanizované prostredie adaptovali natoľko, že ich už inde ani nenájdeme. Najčastejšie sa v panelových domoch v rôznych vetracích otvoroch a v štrbinách medzi panelmi vyskytuje raniak hrdzavý a večernica malá, ktorej postačí aj škára medzi panelmi, priestor pod okenným parapetom alebo pod plechom na fasáde či streche budovy.

Podkrovné priestory, veľké a nerušené strechy kostolov a historických budov sú vhodné pre netopiera veľkého a podkovára malého, vzácnejšie aj podkovára veľkého, podkovára južného a netopiera brvitého. Štrbiny pod plechom a medzi doskami využívajú dva druhy ucháčov, ktoré sú charakteristické dlhými ušnicami, a tiež aj večernica malá a večernica pozdná. V poslednom období však dochádza k masívnemu zatepľovaniu obvodových plášťov panelových domov, čím zanikajú ich vhodné stanovištia. Navyše zatepľovanie panelákov často prebieha v skorej jari, keď netopiere ešte spia (počas zimy hibernujú), a celé kolónie tak zostávajú zaživa pochované v dutinách pod zateplením, kde umierajú pomaly od hladu a smädu.

Pri zatepľovaní  je potrebné pomocov rúrok umožniť netopierom vyletieť z úkrytov (vetracích otvorov) a inštalovať búdky ako náhradu.

Zdroj: Spoločnosť pre ochranu netopierov

Čo robiť, ak nájdete netopiera?

Všetky druhy netopierov sú na Slovensku zákonom chránené, a to vrátane ich stanovíšť, a manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby. V prípade akéhokoľvek nálezu netopierov s nimi nemanipulujte a určite netopiera svojvoľne neodstraňujte z jeho úkrytu, pretože by ste tým porušili zákon. Svoj nález oznámte príslušnému pracovisku Štátnej ochrany prírody SR,prípadne Spoločnosti pre ochranu netopierov, alebo príslušnému príslušnému okresnému úradu životného prostredia, ktorí sa o ne postarajú.

Zimné obdobie a náhodný nález zimujúcich netopierov – v prípade nálezu zimujúcich netopierov (napríklad v podkroví alebo pivnici) je nutné ich nerušiť a nechať ich prezimovať. V prípade ich vyrušenia v zimnom období by sa netopiere mohli prebudiť a následne uhynúť z vyčerpania.

Pri náleze aktívneho netopiera na jar a v lete – ak nájdete aktívneho netopiera napríklad v byte, je ideálne ho nechať samého odletieť. Preto v miestnosti zhasnite svetlo, otvorte okná a počkajte až netopier odletí. V prípade nálezu zraneného netopiera ho uložte do škatule s handrou a plytkou miskou s vodou a svoj nález oznámte Štátnej ochrane prírody SR, Spoločnosti pre ochranu netopierov, prípadne príslušnému okresnému úradu životného prostredia.

Ak ste našli netopiera počas stavebných prác – v tomto prípade okamžite zastavte svoje práce a nález netopiera oznámte stavebnému úradu a okresnému úradu životného prostredia, kontaktovať môžete aj Spoločnosť pre ochranu netopierov. Nezabúdajte, že netopiere sú zákonom chránené vrátane ich stanovíšť (úkrytov) a v prípade ich rušenia alebo odstránenia vám hrozí vysoká pokuta (až do výšky 33 190 €) a trestné stíhanie.

Do záhrady môžeme prilákať netopiere aj tým že, rozvešiame pre ne špeciálne búdky.

Búdky umiestňujeme na záveternú stranu budovy, môže ich byť aj niekoľko vedľa seba.

Zdroj: Portál Urob si sám

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Škola ochrany prírody Varín

Zdroj:

Eurobats

Spoločnosť pre ochranu netopierov

Slovenská akadémia vied