Ichtyologický prieskum na vybraných tokoch CHKO Strážovské vrchy

Ichtyologický prieskum na vybraných tokoch CHKO Strážovské vrchy

V mesiacoch august a september bol realizovaný ichtyologický prieskum vybraných tokov v kompetenčnom území správy CHKO Strážovské vrchy. Odber ichtyologických vzoriek bol vykonaný za spolupráce hydrobiológa ŠOP SR Banská Bystrica s hospodármi a rybármi MO SRZ Dubnica nad Váhom a Považská Bystrica. Skúmané boli vodné toky Podhradský potok   (3 lokality), Domanižanka (1 lokalita) a Pružinka (2 lokality). Na všetkých lokalitách sme zaznamenali pôvodného pstruha potočného (Salmo trutta m. fario).

 

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)

Podhorský vodný tok Pružinka

Na Podhradskom potoku bol zistený výskyt celkom štyroch druhov rýb. Okrem pstruha potočného bol dominantným druhom hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus). Pod stupňami v obci Košeca sa vyskytovali i čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula). Absencia čereble a slíža v úseku toku nad stupňami poukazuje na bariérový efekt stupňov vo vzťahu k uvedeným druhom rýb.

 

Jedna z nepriechodných migračných bariér na Podhradskom potoku

V Domanižanke pod lokalitou Šurabová sme okrem pstruha potočného, zaznamenali oba druhy hlaváčov, teda i hlaváča bieloplutvého (Cottus gobio), ktorý je druhom európskeho významu a zároveň i chráneným druhom ryby podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Na ochranu tohto druhu sa vyhlasujú chránené územia a jeho spoločenská hodnota podľa vyhlášky je 300 EUR/jedinca.

 

V toku Pružinka bol dominantným druhom ryby pstruh potočný, no zaznamenali sme i jalca hlavatého (Squalius cephalus), lipňa tymianového (Thymallus thymallus) a introdukovaného pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss). Lipeň tymianový je podľa vyhlášky druhom európskeho významu, na ktorý sa vzťahujú vybrané podmienky druhovej ochrany (napr. zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhu vo vodných tokoch v čase jeho individuálnej ochrany, podľa osobitného predpisu). V prípade porušenia tohto ustanovenia, alebo nelegálneho usmrtenia druhu v rozpore s ustanoveniami zákona o rybárstve je jeho spoločenská hodnota 300 EUR za jedinca.

Autori článku: Mgr. Juraj Hajdú, PhD., Bc. Martin Martinka, Ondrej Gavenda, Ing. Ivana Kalafusová, Igor Sádecký