Vyhodnotenie súťaže POTULKY (S)MOKRAĎOU

Víťazná fotografia - Karin Kupcová 11 rokov, Meandre Hrona

Cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokrade. Tak znelo motto našej fotografickej súťaže, ktorej hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem o mokrade. Zapojilo sa do nej množstvo kreatívnych účastníkov, poslali nám desiatky fotografií.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky chcela touto súťažou poukázať aj na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka, trvalo udržateľný rozvoj a upozorniť na to, že bez mokradí nebude voda.

Čo všetko je mokraď?

Pod slovom mokraď rozumieme územie, ktoré je trvalo alebo sezónne zaplavené sladkou alebo slanou vodou. Okrem močiarov medzi mokrade radíme aj rieky, jazerá, pobrežné vody, koralové útesy, ale aj jaskyne. Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí – prameniská, tečúce vody a ich alúviá, lužné lesy, rašeliniská, rybníky, štrkoviská, mokré lúky a podzemné vody jaskýň.

Významnosť mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sa stávajú nenahraditeľné pre človeka.

Mokrade majú význam:

  • Pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, ktoré je podmienené pestrosťou stanovíšť, vznikajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody.
  • Ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických
    a organických odpadov, živín, ako aj sedimentov, zadržiavajú vodu v krajine.
  • Ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou, sú zdrojom pitnej
    a úžitkovej vody.
  • Socioekonomický – pri produkcii dreva, pasení, chove rýb a v neposlednom rade ako základ rekreačných a turistických aktivít človeka.

Máme radosť, že sa do súťaže zapojilo veľa kreatívnych účastníkov, ktorí majú pozitívny vzťah k prírode – prišlo nám celkovo 32 fotografií.

Súťaž je realizovaná pri príležitosti výročia – 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919 – 2019).

Po rozhodnutí odbornej poroty sa víťazom stáva:

Karin Kupcová (11 rokov), Meandre Hrona

Víťazke srdečne blahoželáme a posielame jej ruksak, sedmové karty a puzzle „Vodné biotopy“. Veríme, že aj naďalej bude k podobným aktivitám pristupovať s nadšením a kreativitou.

Srdečne ďakujeme účastníkom za všetky pekné fotografie a tešíme sa na ďalšiu úžasnú spoluprácu pri iných súťažiach.

Budúci týždeň zverejníme fotografie ostatných účastníkov na oficiálnej facebookovej stránke Štátnej ochrany prírody SR.

zdroj: www.sopsr.sk