Voľná pracovná pozícia LESNÍK Správy CHKO Strážovské vrchy

Voľná pracovná pozícia LESNÍK Správy CHKO Strážovské vrchy

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu

LESNÍK

Správy CHKO Strážovské vrchy v Považskej Bystrici

 

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa biologického zamerania, prioritne v odbore lesníctvo,
 • základná znalosť legislatívy na úseku ochrany prírody a lesníctva (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacia vyhláška, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch), medzinárodné smernice týkajúce sa ochrany prírody – Smernica o biotopoch a Smernica o vtákoch,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, znalosť práce s geografickými informačnými systémami (GIS) a databázami,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý vítaná,
 • vodičský preukaz typu B,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej práce, organizačné schopnosti,
 • prax v odbore vítaná.

Pracovná náplň:

 • vypracovávanie odborných stanovísk pre konania orgánov ochrany prírody,
 • príprava podkladov k vyhotovovaniu programov starostlivosti o les,
 • spolupráca pri tvorbe stratégií a dokumentácie ochrany prírody,
 • vypracovávanie programov starostlivosti o osobitne chránené územia,
 • plnenie odborných úloh súvisiacich so starostlivosťou  o osobitne chránené územia,
 • mapuje a monitoruje stav lesných biotopov a navrhuje opatrenia na ich ochranu,
 • spolupráca a aktívna účasť na prebiehajúcich projektoch.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Predpokladaný nástup: 01.02.2024.

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 1129,80 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku po skúšobnej dobe až do výšky 100 % z príslušnej platovej tarify podľa kvality vykonávanej práce.

Žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia voľnej pracovnej pozície zašlite do 31.12.2023 na e-mailovú adresu: benadik.machcinik@sopsr.sk.

Kontaktná osoba:

Ing. Beňadik Machciník, riaditeľ Správy

Tel.:  +421 903 298 127