AKÁ JE TÉMA?

Témou Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ –  Nikoho nenechajme v úzadí – Voda pre všetkých. Téma vychádza z prísľubu Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, že ak trvalo udržateľný rozvoj napreduje, každý musí mať z toho prospech.

Čistá voda je jednou z priorít agendy Organizácie Spojených národov (OSN). Cieľ číslo 6 trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG 6) zahŕňa zabezpečenie dostupnosti a trvalo udržateľný manažment vody a hygienických zariadení pre všetkých do roku 2030. Agenda sa tiež zameriava na udržateľné hospodárenie s vodou, ako aj na bezpečné nakladanie s odpadovou vodou a redukovanie znečistenia vodných tokov.

KDE JE PROBLÉM?

V súčasnosti ešte stále žije viac ako miliarda ľudí bez prístupu k bezpečnej vode – ich domácnosti, školy, pracoviská, farmy a továrne zápasia, aby prežili a prosperovali. Marginalizované skupiny ako ženy, deti, utečenci, domorodé obyvateľstvo, osoby so zdravotným postihnutím a mnohí ďalší sú často prehliadané a niekedy čelia diskriminácii, pretože sa snažia aby mali prístup k bezpečnej vode, ktorú potrebujú a mohli ju spravovať.

 

ČO ZNAMENÁ „BEZPEČNÁ VODA“?

„Bezpečná voda“ je skratka pre „poskytnutie zdravotne nezávadnej pitnej vody“: vody, ktorá je prístupná a dostupná v prípade potreby a bez kontaminácie.

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Ktokoľvek ste, kdekoľvek ste, voda je vaše ľudské právo. Prístup k vode je základom verejného zdravia, a preto je rozhodujúci pre trvalo udržateľný rozvoj a stabilný a prosperujúci svet. Spoločnosť sa nemôžeme pohnúť vpred, kým veľké množstvo ľudí žije bez zdravej pitnej vody.

 

ČO JE ĽUDSKÉ PRÁVO NA VODU?

V roku 2010 OSN uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a hygienu ako ľudské právo, ktoré je nevyhnutné pre plné užívanie života a všetkých ľudských práv“. Ľudské právo na vodu oprávňuje každého, bez diskriminácie, na dostatočnú, bezpečnú, prijateľnú, fyzicky prístupnú a dostupnú vodu na osobné a domáce použitie; čo zahŕňa vodu na pitie, osobnú hygienu,  pranie odevov, prípravu jedla a osobné a domáce potreby.

PREČO SÚ ĽUDIA BEZ BEZPEČNEJ VODY?

Ľudia sú ponechaní bez nezávadnej pitnej vody z mnohých rôznych dôvodov. Nižšie sú uvedené niektoré dôvody diskriminácie, ktoré spôsobujú, že niektorí ľudia sú obzvlášť znevýhodnení, pokiaľ ide o prístup k vode:

 • Pohlavie
 • Rasa, etnický pôvod, náboženstvo, kasta, reč a národnosť
 • Postihnutie, vek a zdravotný stav
 • Majetok, držba, bydlisko, ekonomické a sociálne postavenie

Ďalšie faktory, ako napr. zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, nárast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migračné toky, môžu tiež neúmerne ovplyvniť marginalizované skupiny prostredníctvom dopadov na vodu.

 

UVEDIEME NIEKOĽKO KĽÚČOVÝCH FAKTOV

 • 2,1 miliardy ľudí žije v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody.
 • Jedna zo štyroch základných škôl nemá prístup k pitnej vode, žiaci využívajú nechránené vodné zdroje alebo sú smädní.
 • Každý deň zomrie viac ako 700 detí mladších ako päť rokov kvôli hnačkám súvisiacim so závadnou vodou a zlou hygienou.
 • Globálne 80 % ľudí, ktorí musia používať nebezpečné a nechránené vodné zdroje, žije vo vidieckych oblastiach.
 • V ôsmich z desiatich domácností ženy a dievčatá nosenia vodu do domácností z neoficiálnych vodných prevádzkových priestorov.
 • Viac ako 800 žien zomrie každý deň kvôli komplikáciám v tehotenstve a pri pôrode.
 • Pre 68,5 milióna ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, je prístup k nezávadnej pitnej vode veľmi problematický.
 • Približne 159 miliónov ľudí zhromažďuje svoju pitnú vodu z povrchových vôd, ako sú rybníky a potoky.
 • Približne 4 miliardy ľudí, takmer dve tretiny svetovej populácie, majú aspoň jeden mesiac v roku vážny nedostatok vody.
 • Do roku 2030 kvôli intenzívnemu nedostatku vody by sa mohlo presídliť 700 miliónov ľudí na celom svete.
 • Vo všeobecnosti bohatší ľudia vyššej kasty dostávajú vyššiu úroveň služieb WASH pri nízkych nákladoch, zatiaľ čo chudobní platia oveľa vyššiu cenu za službu podobnej alebo nižšej kvality.

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?

Aby sme nenechali niekoho v úzadí, musíme svoje úsilie zamerať na to, aby sme začlenili ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti alebo sú ignorovaní. Vodohospodárske služby musia spĺňať potreby marginalizovaných skupín a ich hlas musí byť vypočutý v rozhodovacích procesoch. Regulačné a právne rámce musia uznať právo na vodu pre všetkých ľudí a dostatočné finančné prostriedky musia byť spravodlivo a účinne vynakladané tým, ktorí to najviac potrebujú.

zdroj: www.sopsr.sk

www.worldwaterday.org