Svetový deň mokradí 2021

Tohtoročná téma je Mokrade a voda s heslom Neoddeliteľné – voda, mokrade a život. 

Nachádzame sa v období narastajúcej vodnej krízy, ktorá ohrozuje ľudí a našu planétu. Spotreba vody sa za 100 rokov zvýšila šesťnásobne a ročne stúpa o jedno percento. Používame viac vody, ako dokáže príroda dopĺňať a ničíme ekosystém, od ktorého najviac závisí voda a všetok život – mokrade. Druhý februárový deň patrí každoročne Svetovému dňu mokradiam, ktorým si pripomíname podpísanie významného Dohovoru o mokradiach. Dokument sa radí medzi prvé novodobé globálne medzinárodné dohovory zamerané na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

Potrebu zvrátiť negatívny trend vodnej krízy potvrdzuje tohtoročná hlavná téma Svetového dňa mokradí – Mokrade a voda, ktorá poukazuje na dôležitú a nenahraditeľnú úlohu mokradí ako na zdroj sladkej vody a podporuje aktivity na ich obnovu a zastavenie ich úbytku. Kampaň zdôrazňuje prínos mokradí k množstvu a kvalite sladkej vody. Voda a mokrade sú spojené v neoddeliteľnom spolužití, ktoré je životne dôležité pre život, náš blahobyt a zdravie našej planéty. V tento deň sa konajú rôzne aktivity po celom svete zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka. Na stránke Svetového dňa mokradí bolo do 1. februára 2021 zaregistrovaných 836 podujatí po celom svete, i v takých krajinách ako je Srí Lanka, India, Mexiko, Montenegro, Filipíny, Trinidad a Tobago, Čile, ale samozrejme aj Slovensko.

Pripomeňte si Svetový deň mokradí vedomostným kvízom

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa Štátna ochrana prírody SR opäť rozhodla presunúť aktivity spojené s týmto významným dňom do online priestoru. Široká verejnosťou sa môže zapojiť do vedomostného kvízu, v ktorom si môže otestovať svoje vedomosti spojené s témou mokrade a dozvedieť sa tak množstvo zaujímavostí. Zapojiť sa môžete prostredníctvom nášho webu až do 22. februára.

Význam mokradí v našich životoch

V prírodných podmienkach strednej Európy sa za mokrade pokladajú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Ide teda o územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami, prírodnými alebo umelými vodnými plochami, trvalými alebo dočasnými. Tieto zdravé, rozmanité a nenahraditeľné ekosystémy podporujú náš sociálny a ekonomický rozvoj prostredníctvom viacerých služieb. V prvom rade sú zdrojom čistej vody, pretože prirodzene filtrujú znečisťujúce látky a zanechávajú vodu, ktorú môžeme bezpečne piť. V druhom rade nám poskytujú potravu, napríklad ryžové polia ročne nasýtia 3,5 miliardy ľudí. Mokrade nás taktiež udržiavajú v bezpečí a poskytujú ochranu pred povodňami, ale aj pomáhajú regulovať klímu zadržiavaním obrovského množstva uhlíka.

Mokrade vo svete ubúdajú a tým aj voda pre nás

Ľudia si dôležitosť mokradí ani dnes dostatočne neuvedomujú. Vo svete stále ubúdajú mokrade, a to aj napriek snahám ochranárov a medzinárodných dohovorov. Prečo je to tak? Voda, ktorú tieto biotopy ukrývajú, sa totiž stáva nežiaducim faktorom na miestach, ktoré človek potrebuje stavebne alebo poľnohospodársky využiť. Mokrade bránia orbe, preto sú odvodnené melioračnými kanálmi. Prirodzená vodná dynamika bráni plavbe, preto sú postavené priehrady alebo plavebné kanály. Pomaly tečúca voda bráni využitiu elektrickej energie, preto je prietok umelo zmenený v prospech výstavby vodnej elektrárne. Každý deň sa nájde množstvo dôvodov, prečo konkrétne mokrade musia ustúpiť „rozvoju“. Od roku 1 700 sme tak prišli o takmer 90 percent mokradí a tie zostávajúce miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Súčasná zmena klímy znižuje množstvo povrchových a podzemných vôd v už suchých oblastiach, a to vedie k zvyšovaniu súťaže o vodu. Vodnú krízu zintenzívňuje nielen úbytok, ale aj znečisťovanie mokradí.

Aké sú riešenia?

Aby sme mali dostatok vody pre mokrade a aj pre nás, stačí keď prestaneme ničiť, devastovať a začneme obnovovať mokrade. Nebudeme prehradzovať rieky a nebudeme nadmerne čerpať vodu z vodonosných vrstiev. Začneme riešiť znečistenie mokradí a vyčistíme zdroje sladkej vody. Zvýšime efektívnosť využívania vody a mokrade budeme využívať múdro. Problematiku vôd a mokradí integrujeme do rozvojových plánov a do manažmentu prírodných zdrojov.

 

Svetový deň mokradí – WWD 2021 – plagátik – SK
Svetový deň mokradí – WWD 2021 – fakty – SK
zdroj: sopsr.sk, ramsar.org, worldwetlandsday.org