Svetový deň mokradí 2.február

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.

Významnosť mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sa stávajú nepostrádateľné aj pre človeka. Mokrade majú význam:

  • Pre zachovanie rozmanitosti živých organizmov, ktoré je podmienené pestrosťou stanovíšť vznikajúcich v závislosti od hladiny podzemnej vody.
  • Ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických a organických odpadov, živín ako aj sedimentov, zadržiavajú vodu v krajine.
  • Ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou, sú zdrojom pitnej a úžitkovej vody.
  • Socioekonomický – pri produkcii dreva, pasení, chove rýb a v neposlednom rade ako základ rekreačných a turistických aktivít človeka.

Tohtoročnou témou svetového dňa mokradí je:

Nie sme bezmocní voči zmene klímy.  Máme silu zastaviť vysušovanie mokradí.

Mokrade sú prirodzením riešením, sú dôležité pre stabilizáciu emisií skleníkových plynov a prirodzenou nárazníkovou zónou pred dopadmi zmeny klímy.

MOKRADE NÁM POMÁHAJÚ ČELIŤ DOPADOM ZMENY KLÍMY, tým že absorbujú a uskladňujú uhlík,  chránia  pobrežia pred extrémnym počasím,  zmierňujú rozsah povodní   a  obdobia   sucha.   Stratégie, ktoré  sa  zaoberajú  zmenou  klímy  musia zahŕňať rozumné využívanie mokradí.

 

Príkladmi dobrej praxe sú napr.
Obnova mangrovových porastov v západnej Afrike prináša mnoho benefitov

Rašeliniská nordicko-baltického regiónu uskladňujú uhlík

Koralové útesy v juhovýchodnej Ázii tlmia tsunami

Mokrade severoamerického pobrežia zmierňujú extrémne počasie

WWD 2019 plagátik – sk

WWD 2019 omaľovánka

WWD 2019 infographic – engl

zdroj: www.soprsr.sk, www.ramsar.org