Svetový deň divej prírody – 3. marec

V nedeľu 3. marca si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day).

Svetový deň bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. Presne 3. marca v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Preto sa stal Svetový deň divej prírody najvýznamnejšou globálnou každoročnou udalosťou venovanou voľne žijúcim zvieratám a rastlinám.

TÉMA V ROKU 2019

Témou tohtoročných osláv je „Život pod vodou: pre ľudí a planétu“, ktorú spoločne vyhlásil Sekretariát CITES-u a Organizácia spojených národov (OSN).

Svetový deň divej prírody 2019 – plagát

Po prvýkrát v rámci Svetového dňa divej prírody sa pozornosť upriami na život pod vodou, presnejšie život v oceánoch a moriach. Je to skvelá príležitosť na zvýšenie povedomia o úžasnej až dychvyrážajúcej rozmanitosti morského života a na poukázanie kľúčového významu morských druhov pre ľudský rozvoj. V súvislosti s tým, je ale potrebné zabezpečiť, aby aj naďalej moria a oceány poskytovali tieto služby pre budúce generácie.

V oceánoch bolo určených, opísaných takmer 200 000 rôznych druhov, ale skutočné počty sa môžu pohybovať až v miliónoch. Celosvetovo sa trhová hodnota morských a pobrežných zdrojov a priemyselných odvetví odhaduje na 3 bilióny dolárov ročne, čo predstavuje približne 5 % svetového hrubého domáceho produktu. Pri zabezpečovaní svojho živobytia viac ako tri miliardy ľudí závisí od morskej a pobrežnej biodiverzity. Morské voľne žijúce živočíchy po tisícročia udržiavali ľudskú civilizáciu a jej rozvoj, poskytovali nám potravu a výživu, ale aj remeselné a stavebné materiály. Zároveň obohacovali náš život rôznymi spôsobmi, či už kultúrne, duchovne alebo rekreačne.

Oceány tiež absorbujú približne 30 % oxidu uhličitého produkovaného ľuďmi a od začiatku priemyselnej revolúcie vidíme 26 % nárast okyslenia oceánov. Znečistenie morí dosahuje alarmujúcu úroveň, pričom priemerne 13 000 kusov plastového odpadu sa nachádza na každom štvorcovom kilometri oceánu. Dnes až 40 % oceánu je vážne ohrozený najvýznamnejšou a priamou hrozbou nadmerného využívania morských druhov, ako aj iných hrozieb, ako je znečistenie, strata pobrežných biotopov a zmena klímy. Tieto hrozby majú silný vplyv na životy a živobytie tých, ktorí sú závislí od služieb morských ekosystémov, najmä žien a mužov žijúcich v pobrežných oblastiach.

Návrh originálu plagátu vytvorili Mohammed Elnour a Patrick George.

CIEĽ 14 – ŽIVOT POD VODOU

Téma Svetového dňa divej prírody je úzko spojená aj Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov  s cieľom č. 14, Goal 14 – Life below water (život pod vodou). Ten sa zameriava na morské druhy a na zvýraznenie kritických otázok a hodnôt podmorskej prírody v našom každodennom živote. Tento cieľ má aj podnietiť úspešné iniciatívy na zachovanie a trvalo udržateľné riadenie týchto druhov a na zvýšenie podpory pre budúce iniciatívy.

Ciele udržateľného rozvoja sa zameriavajú na trvalo udržateľné riadenie a ochranu morských a pobrežných ekosystémov pred znečistením, ako aj na riešenie vplyvu acidifikácie (okysľovaniu) oceánov. Posilnenie ochrany a trvalo udržateľného využívania zdrojov z oceánov prostredníctvom medzinárodného práva pomôže tiež zmierniť niektoré vplyvy, ktorým čelia naše oceány.

David Morgan, riaditeľ sekretariátu CITES, povedal: „Všetky druhy veľrýb a delfínov, všetky morské korytnačky, všetky morské koníky, mnohé druhy koralov a čoraz viac druhov žralokov sú pod ochranou medzinárodného dohovoru CITES. V prípade morských druhov je dohovor CITES na rozhraní medzi trvalo udržateľným využívaním a medzinárodným obchodom v oblasti rybného hospodárstva a snaží sa zabezpečiť, aby obchod s morskými druhmi, ktoré sú uvedené v dohovore, bol legálny, udržateľný a vysledovateľný. Dohovor CITES tak zohráva dobre cielenú úlohu pri podpore implementácie cieľa č.14 Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj s opatreniami súvisiacimi s obchodom v kombinácii s účinnými postupmi dodržiavania predpisov. “

Popis foto: Kresbu „Degradácia biotopov: acidifikácia oceánov“ namaľovala Jill Pelto. Keď sa pozornejšie pozriete, obsahuje údaje o pH oceánu v rokoch 1998 až 2012. Celkový pokles pH je spôsobený rozpustením atmosférického oxidu uhličitého v oceáne, ktorý reaguje s vodou a vytvára kyselinu uhličitú, ktorá následne prispieva k okysľovaniu oceánu. V súvislosti s tým, výskum rýb klauna očkatého ukázal, že oveľa kyslejšia voda ovplyvňuje ich schopnosť odhaliť chemické signály, ktoré používali, aby si našli cestu domov. Ryby klauna v jej akvareli sú ilustrované v stave zmätenosti, oddelené od sasanky (na obrázku vyžšie), v ktorej žijú.

Zdroj: Jill Pelto/Courtesy

https://www.pri.org/stories/2016-03-09/watercolor-nah-look-closer-its-climate-change-graph

AGENDA 2030 PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 v sídle OSN v New Yorku. Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. Zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby sú komplexné a navzájom previazané problémy.

Agenda 2030 sa týka každého. Ciele udržateľného rozvoja, ktoré agenda stanovuje, sa týkajú všetkých krajín sveta bez ohľadu na ich stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja – sú relevantné pre Somálsko a USA rovnako ako pre Slovensko. Na Slovensku za implementáciu Agendy 2030 zodpovedá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

SLOVENSKO MÁ 6 NÁRODNÝCH PRIORÍT DO ROKU 2030

v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, akademického, súkromného aj neziskového sektora v participatívnom procese bolo vypracovaných 6 národných priorít. V júni 2018 boli schválené vládou SR.

Šesť národných priorít Slovenska reaguje na klimatické zmeny, zvyšujúcu sa sociálnu nerovnosť i ekologické problémy a zohľadňuje špecifiká Slovenska, ktoré budú základom ďalšej strategickej a koncepčnej práce. Sú nimi:

  1. Vzdelanie pre dôstojný život
  2. Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí
  3. Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia
  4. Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy
  5. Právny štát, demokracia a bezpečnosť
  6. Dobré zdravie

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje:

https://www.wildlifeday.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2018/focusing-on-marine-species-for-the-first-time–the-next-world-wi.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/aktuality/index.html