Svetový deň divej prírody 2021

Tretí marcový deň si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Od roku 2013, kedy ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN), je najvýznamnejšou globálnou každoročnou udalosťou venovanou voľne žijúcim živočíchom a rastlinám.

V tento deň v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Cieľom je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy.

Tohtoročné zameranie na lesy a živobytie

Tento rok Svetový deň divej prírody špeciálne upriamuje pozornosť na lesy a hodnoty týchto ekosystémov pre divokú prírodu i celé ľudstvo. Sekretariát Dohovoru CITES vyhlásil tému na rok 2021: „Lesy a živobytie: podpora ľudí a planéty“. Snaží sa objasniť súvislosti medzi stavom pralesov a lesov našej planéty a zachovaním živobytia pre milióny ľudí, ktorí sú na nich priamo závislí. Osobitná pozornosť je venovaná tradičným znalostiam týchto komunít, ktoré po stáročia obhospodarovali lesné ekosystémy.

Symbiotický vzťah medzi ľuďmi a lesom

Lesy a pralesy, pokrývajúce takmer tretinu povrchu planéty, sú kľúčovými piliermi ľudského živobytia a blahobytu. Viac ako 800 miliónov ľudí žije v tropických lesoch a savanách v rozvojových krajinách. Domorodé obyvateľstvo a miestne spoločenstvá žijú v symbiotickom vzťahu s lesmi, druhmi voľne žijúcich živočíchov a ekosystémovými službami, ktoré im poskytujú. Asi 2,4 miliardy ľudí, tretina svetovej populácie, používa palivové drevo z lesa na uspokojenie svojej základnej potreby, ako je varenie, sterilizácia vody alebo vykurovanie domácností. Sú teda od nich existenčne závislí, pretože uspokojujú ich základné potreby ako jedlo ale aj prístrešie, energiu a lieky.

Lesy čelia mnohým krízam

Ekosystémové služby lesov a ich zdroje sú nevyhnutné pre globálne hospodárstvo a pre ľudí na celom svete. Lesy a pralesy zabezpečujú filtráciu a uskladňovanie sladkej vody, zabezpečujú úrodnosť pôd alebo reguláciu klímy. Sú domovom takmer 80 percent všetkého suchozemského života. Lesy sa však v súčasnosti nachádzajú na križovatke mnohých kríz, ktorým v dnešných dňoch čelíme, od zmeny klímy po stratu biodiverzity až po sociálne a ekonomické dopady súčasnej globálnej pandémie.  Alarmujúca je aj skutočnosť, že každý rok sa odhadom stratí 18,7 milióna akrov lesa.

Generálna tajomníčka Dohovoru CITES Ivonne Higuero uviedla: “Lesy a pralesy majú dôležitú úlohu v oblasti životného prostredia a poskytujú základné služby stovkám miliónov ľudí. Udržiavajú zdroje, na ktoré sa spolieha množstvo spoločenstiev po celom svete kvôli obžive, ako aj širšiu potravinovú bezpečnosť, reguláciu klímy a ekonomickú stabilitu pre celý svet. Oslava tohto živobytia a snaha učiť sa od tých, ktorí žijú priamo v lesoch, nám umožnia nielen zdôrazniť rozhodujúci význam lesov pre ľudstvo a pre planétu, ale aj diskutovať o tom, ako môžeme urobiť náš vzťah s nimi a so všetkými druhmi voľne žijúcich živočíchov udržateľnejší. “

Udržateľný model ako súčasť Agendy 2030

Mali by sme sa usilovať o podporu takých modelov a postupov starostlivosti o lesy a živočíchy, ktoré prispievajú k blahobytu človeka, ale podporujú aj dlhodobú ochranu lesov a druhov flóry a fauny žijúcich v lesných ekosystémoch. Zároveň je potrebné udržiavať hodnotu tradičných postupov a poznatkov, ktoré prispievajú k vytvoreniu udržateľnejšieho vzťahu v kontexte aktuálnych globálnych výziev a požiadaviek udržateľného rozvoja.

Cieľom tohto dňa je tiež podnietiť diskusie o vytvorení udržateľného modelu interakcie medzi ľudstvom a lesmi ako jedného z najdôležitejších poskytovateľov prírodných zdrojov v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov vrátane cieľov 1 (žiadna chudoba) a 2 (žiadny hlad), 12 (zodpovedná spotreba a výroba), 13 (ochrana klímy) a 15 (život na pevnine).

Oslava Svetového dňa divej prírody bude prebiehať sériou virtuálnych podujatí

Sekretariát CITES, Rozvojový program OSN (UNDP) a ďalšie organizácie OSN, členské štáty, konvencie týkajúce sa biodiverzity a občianska spoločnosť rozbiehajú pri príležitosti Svetového dňa divej prírody sériu virtuálnych globálnych a národných podujatí a aktivít na sociálnych médiách.

Čo môžete urobiť, aby ste pomohli prírode

  • Šírte posolstvo Svetového dňa divej prírody na vašom webe alebo sociálnych sieťach a nahrajte obrázok seba a svojich najbližších s plagátom. Môžete pritom použiť hashtagy, napr.: #Dnes Urob Jednu Vec #ForestsPeoplePlanet #WWD2021 #WorldWildlifeDay #WWD
  • Žite svoj každodenný život s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a na voľne žijúce živočíchy a ich biotopy. Napríklad nakupujte uvážene a len certifikované udržateľné produkty, trieďte odpad, používajte hromadnú dopravu.
  • Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody. 

Les je pre nás knihou poznávania, zdrojom inšpirácie a miestom pokoja. V spojení s obyčajnou prechádzkou ho môže osláviť každý jeden z nás.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Škola ochrany prírody Varín

Zdroje:

Oficiálny web Worldwildlifeday 

Tlačová správa CITES k Svetovému dňu prírody 2021

https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay/