MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOLOGICKEJ DIVERZITY 22.5.

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.


Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite na rok 2019 vyhlásil tému „Naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie“.

 Či už sa nachádzate v New Yorku alebo v Nairobi v Keni alebo v Nagoji v Japonsku, máte šancu, aby ste mali prístup k väčšiemu množstvu potravín, ako ho mali vaši rodičia alebo starí rodičia. Aj keď je ponuka potravín stále rozmanitejšia, globálna strava ako celok, teda čo ľudia aktuálne jedia, sa stáva viac homogénnou, jednotnou a to je nebezpečné.

Tohtoročné oslavy sa zameriavajú na biodiverzitu ako základ pre naše potraviny a zdravie a ako kľúčový katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšovania ľudského zdravia. Cieľom tejto témy je využiť znalosti a rozšíriť povedomie o závislosti našich potravinových systémov, výživy a zdravia na biodiverzite a zdravých ekosystémoch. Táto téma tiež oslavuje rozmanitosť, ktorú poskytujú naše prirodzené systémy pre ľudskú existenciu a blahobyt na Zemi, pričom prispieva k iným cieľom trvalo udržateľného rozvoja vrátane zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa im, obnovy ekosystémov, čistejšej vody a nulového hladu.

Generálny tajomník OSN, António Guterres k danej téme uvádza:Od jednotlivých druhov cez celé ekosystémy je biologická diverzita životne dôležitá pre ľudské zdravie a blahobyt. Kvalita vody, ktorú pijeme, jedlo, ktoré jeme, a vzduch, ktorý dýchame, všetko toto závisí od udržiavania prírodného sveta v dobrej kondícii.

Výkonná tajomníčka Dohovoru o biologickej diverzite, Cristiana Paşca Palmer sa pripája:Biodiverzita je potrava, ktorú jeme, voda, ktorú pijeme, a je to aj vzduch, ktorý dýchame.

Za posledných 100 rokov viac ako 90 % odrôd plodín zmizlo z polí poľnohospodárov. Polovica plemien mnohých domácich zvierat sa stratila a všetkých 17 hlavných rybolovných oblastí na svete sa v súčasnosti loví na ich udržateľných hraniciach alebo nad ich hranicami. Lokálne pestré systémy výroby potravín sú ohrozené, vrátane príbuzných domorodých, tradičných a miestnych znalostí. S týmto úpadkom mizne agro-biodiverzita a tiež základné znalosti tradičnej medicíny a miestnych potravín. Strata rôznorodej stravy priamo súvisí s chorobami alebo zdravotnými rizikovými faktormi, ako je cukrovka, obezita a podvýživa, a má priamy vplyv na dostupnosť tradičných liekov

Rozhodnutia zo 14. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD COP 14) spolu so správami o biodiverzite a zdraví poskytujú odporúčania. Okrem toho Komisia EAT-Lancet nedávno zverejnila zistenia o systémoch výživy a výživy v potravinách v súvislosti s biodiverzitou. Tieto zistenia opisujú, čo predstavuje zdravú výživu z hľadiska trvalo udržateľných potravinových systémov, a aké opatrenia môžu podporiť a urýchliť transformáciu potravinových systémov vychádzajúc z prínosov biodiverzity. (https://eatforum.org/eat-lancet-commission/). Z tejto práce môžu jednotlivci zmobilizovať a urýchliť kroky v súvislosti so svojimi obavami o zdravie, výživu a potravinové systémy, ako aj zvyšovanie povedomia o tom, ako zachovať a trvalo využívať biodiverzitu pre náš blahobyt.

Prepojenia medzi biodiverzitou, ekosystémami a poskytovaním výhod pre ľudské zdravie sú hlboko zakotvené v Strategickom pláne pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020. Sú základom nášho spoločného programu trvalo udržateľného rozvoja. Toto zameranie na súvislosť medzi biodiverzitou, potravinovými systémami a zdravím poskytuje príležitosť na vytvorenie diskusií o spôsoboch, ako podporiť proces globálnej biodiverzity po roku 2020 a pomôcť zabrániť stratám biodiverzity do roku 2030. V tejto súvislosti Dohovor o biologickej diverzite spolu s partnermi, vrátane WHO, FAO, UNICEF, UNESCO, ako aj inými subjektmi napríklad Nadácia EAT a Koalícia pre výživu a využívanie pôdy (FOLU), spolupracujú na identifikácii transformačných opatrení prostredníctvom globálnych potravinových systémov s cieľom pokročiť v podpore biodiverzity, klímy, zdravia a iných súvisiacich cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

 

ČO MÔŽETE UROBIŤ, ABY STE BOLI „KATALYZÁTOROM ZMENY“?

Tohtoročný Medzinárodný deň biologickej diverzity sa zameriava na biodiverzitu ako základ pre naše potraviny a zdravie a ako kľúčový katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšovania ľudského blahobytu. Pridajte sa k oslavám, podniknite konkrétne kroky a buďte katalyzátorom, iniciátorom zmeny!

Nižšie je uvedený zoznam vecí, ktoré môžete urobiť pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity pre vaše blaho:

  • Znížte spotrebu mäsa
  • Jedzte a nakupujte sezónne potraviny
  • Nakupujte miestne, lokálne potraviny
  • Znížte plytvanie potravinami
  • Kompostujte svoje potravinové zvyšky
  • Znížte balenie potravín použitím opakovane využiteľných vreciek (napríklad ušitých zo starých záclon) alebo opätovného používanie sklenených nádob
  • Vyvarujte sa používania jednorazových plastov, ako sú plastové slamky, kávové poháriky, príbory, alebo plastové fľaše na vodu
  • Podporujte a propagujte miestnu a pôvodnú biodiverzitu pre potraviny a výživu

Plagát cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030.

plagát pozri tu [pdf]

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje:

https://www.cbd.int/idb/2019/

https://www.cbd.int/idb/2019/celebrations