FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: POTULKY (S) MOKRAĎOU

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí Štátna ochrana prírody SR  pripravila pre širokú verejnosť od 2. februára do 22. februára 2019 fotografickú súťaž:

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ: POTULKY (S) MOKRAĎOU

Cvakni zimnú mokraď a odostri život zamrznutej mokrade

Nájdi, odfoť a pošli svoj pohľad na zamrznutú mokraď

Máš rád fotografovanie prírody? Ak áno, tak sa zapoj a pozri pravidlá fotosúťaže.

Svoju fotografiu posielaj od 2. 2. 2019 do 22. 2. 2019 na e-mail adresu: sutaz@sopsr.sk

Výhercu súťaže čaká hodnotná cena!

Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem o mokrade ako aj, poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka, trvalo udržateľný rozvoj a upozorniť na to, že bez mokradí nebude voda.

Čo všetko je mokraď? Pod slovom „mokraď“ rozumieme územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené sladkou, alebo slanou vodou (okrem močiarov medzi mokrade radíme aj rieky, jazerá, pobrežné vody, koralové útesy, ale aj jaskyne). Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí – prameniská, tečúce vody a ich alúviá, lužné lesy, rašeliniská, rybníky, štrkoviská, mokré lúky a podzemné vody jaskýň.

Podmienky zapojenia sa:

Je to jednoduché –  nájdi vo svojom okolí mokraď, odfoť ju a pošli nám svoj fascinujúci pohľad na život obyvateľov zamrznutej mokrade.

 • Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie.
 • Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 2 fotografie z 2 lokalít.
 • Fotografiu je možné odfotiť fotoaparátom, telefónom, iným mobilným zariadením.
 • Fotky musia byť zaslané do súťaže elektronicky v JPEG formáte v min. rozmere 1920×1080, max 5 MB.
 • Fotosúťaž začína dňa 2. februára 2019 a končí 22. februára 2019.
 • Vyhodnotenie fotosúťaže a vyhlásenie výhercu bude 28. februára 2019, prostredníctvom facebooku https://www.facebook.com/sopsr.sk/, web stránky: http://www.sopsr.sk
 • Fotografiu je potrebné zaslať na e-mail adresu: sutaz@sopsr.sk
 • K fotografii je potrebné pridať jej názov, ako aj názov lokality a meno autora.

Naša odborná porota si bude všímať kvalitu snímky, prezentáciu myšlienky z hľadiska témy súťaže, či celkový dojem fotografie.

 Nech Vaša fotografia prekvapí, očarí a nech je originálna!

(A pozor na ľad, aby ste sa pri fotení neprepadli!)

Pravidlá súťaže:

 • Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch ŠOP SR.
 • Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť použité na propagáciu výsledkov súťaže, v informačných materiáloch vyhlasovateľa a prezentované na výstavách fotografií súvisiacich s témou súťaže, ako aj použité pre nekomerčné potreby vyhlasovateľa.
 • Zaslaním údajov súťažiaci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rámci fotosúťaže.
 • Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 • Ak má súťažná fotografia alebo akákoľvek jej časť povahu diela v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len dielo a „autorský zákon“), súťažiaci prihlásením sa do fotosúťaže udeľuje vyhlasovateľovi nevýhradný súhlas (licenciu) na použitie diela spôsobom podľa uváženia vyhlasovateľa, najmä každým a všetkými spôsobmi použitia diela podľa ustanovenia § 18 ods. 2 autorského zákona. V zmysle uvedeného je vyhlasovateľ oprávnený najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela, verejné vystavenie diela, šírenie na web stránke http://www.sopsr.sk/web/?cl=996 a na Facebook stránke: https://www.facebook.com/sopsr.sk/
 • Súhlas sa udeľuje bezodplatne ako nevýhradný (nevýhradná licencia), bez územného, vecného a časového obmedzenia. Vyhlasovateľ je oprávnený dielo, vrátane jeho zložiek a častí, sprístupňovať verejnosti, najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu využiť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže fotografie, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, alebo neprimerané súťaži.

 

Mokrade: Kľúč k riešeniu dopadov zmeny klímy

zdroj: www.sopsr.sk