Decembrová spoločná brigáda

Kalendár neúprosne ohlasuje koniec roka, no aj tento čas sme ešte aktívne využili starostlivosťou o NPR Podskalský Roháč. V zmysle jej platného programu starostlivosti sme v spolupráci s dobrovoľnými členmi stráže prírody a členmi horolezeckého klubu HK Manín v Považskej Bystrici pristúpili k plánovanému manažmentu ekologicko – funkčného priestoru (EFP). Vybraný EFP so zastúpením biotopu Tr5 – suché a dealpínske travinno – bylinné porasty sa nachádzal v nepriaznivom stave. Bol sukcesne zmenený, nakoľko pastva prebiehala len do r. 1980 a výrazne ho ovplyvnila aj nepôvodná agresívna drevina – borovica čierna (Pinus nigra).

Napriek nepriaznivému počasiu (sneh s dažďom, ktorý na skalách namŕzal) sa zišla veľká skupina ochotných ľudí, kde najmladší účastník mal 8 mesiacov a najstarší 71 rokov. Odstraňovali sa borovice čierne a náletové porasty krov. Vyčistila sa plocha cca 0,80 ha, za čo všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!

Veríme, že príroda nás už čoskoro odmení krásnymi rastlinnými i živočíšnymi druhmi.

S – CHKO Strážovské vrchy