CHKO Strážovské vrchy a CHKO Kysuce v Budatíne

Environmentálne programy a zaujímavé ekoaktivity Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a Chránenej krajinnej oblasti Kysuce sme boli spolu s kolegynkou Katkou Kyselovou prezentovať na prvom Environmentálnom festivale v Budatínskom parku, ktorý sa konal minulý týždeň pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja.

Za CHKO Strážovské vrchy mala premiéru aktivita Ekosystémové hodiny. Aktivita Ekosystémové hodiny pozostáva z obrazu ručičkových hodín, kde namiesto ciferníka sú zobrazené organizmy zvoleného ekosystému – mokraď, les, lúka, skaly. Študenti sa rozdelia na 2 skupiny. Prvá skupina nastaví ručičky hodín na 2 rôzne organizmy a úlohou druhej skupiny je nájsť a vysvetliť všetky možné vzťahy a súvislosti medzi zvolenými 2 organizmami. Je možné povedať aj zaujímavosť o zvolenom organizme, prípadne zaujímavosť z jeho života. Potom nastavuje ručičky druhá skupina prvej skupine. Aktivitu je možné bodovať a po dosiahnutí určitého počtu bodov napr. 20, aktivitu ukončiť. V Budatíne sme vybrali organizmy viazané na vodné prostredie, aby Ekosystémové hodiny nadväzovali na Katkinu aktivitu zameranú na určovanie kvality vody podľa vodných bezstavovcov. Tie boli Katkou ulovené tesne pred podujatím a tesne po podujatí boli do svojho vodného prostredia vrátené. Pri určovaní boli k dispozícii fotografie vodných bezstavovcov a určovací kľúč.

Podujatie bolo zamerané na spoluprácu medzi strednými školami a environmentálnymi organizáciami cez prepájanie a sieťovanie škôl s enviroorganizáciami a nadviazanie spolupráce medzi nimi.

Environmentálny festival v Budatínskom parku v číslach:

  • 454 žiakov a žiačok
  • 25 škôl zo všetkých 5 regiónov kraja
  • 58 aktivít
  • 59 aktívnych účastníkov a účastníčok z 24 angažovaných organizácií a inštitúcií v 21 stánkoch,
  • 1 diskusia, 1 koncert

Atmosféra festivalu zostala zachytená na fotografiách, ktoré si môžete pozrieť na: https://www.flickr.com/photos/zilinskazupa/albums/

 

Festival EV

Jedným z výstupov vzájomnej spolupráce bude brožúrka ZA zelený kraj, ktorá prinesie záujemcom o envirovzdelávanie a ekoaktivity z rôznych typov škôl ako aj z radov verejnosti prehľadné informácie o poskytovateľoch environmentálnych aktivít v rámci kraja.

Spolupráca s Katkou Kyselovou z CHKO Kysuce: