CHA Svarkovica – názorný príklad ako Správa chránenej krajinnej oblasti „spravuje“ nelesné pozemky s vysokou biologickou diverzitou s výskytom chránených a ohrozených druhov

CHA Svarkovica – názorný príklad ako Správa chránenej krajinnej oblasti „spravuje“ nelesné pozemky s vysokou biologickou diverzitou s výskytom chránených a ohrozených druhov

CHA Svarkovica je veľmi hodnotným zbytkom suchomilných pasienkov na dolomitoch, akých bolo v minulosti v okolí omnoho viac (viď mapa 1950 –súčasnosť). Tieto biotopy hostia vysokú rozmanitosť vzácnych druhov rastlín, ale aj živočíchov – najmä z radov hmyzu. Na lokalite sa vyskytuje bohatá populácia druhov z čeľade vstavačovité. Väčšina takýchto lokalít bola v minulosti zalesnená alebo prirodzene zarastá sukcesnými drevinami, najmä borovicami a smrekmi.

Nasledujúci text uverejňujeme ako reakciu na článok Ing. Kaššáka uverejnenom na www.lesmedium.sk dňa 26.1.2022 pod názvom „Dva pohľady na jednu ochranársku aktivitu: Teda takáto je spolupráca s vlastníkmi pozemkov!“, v ktorom sa okrem iného píše:

Toto maloplošné chránené územie bolo vyhlásené bez vedomia vlastníkov pozemkov, cez verejnú vyhlášku na Krajskom úrade Trenčín. Brali sme to síce ako nekorektné správanie, veď kto chodí na krajský úrad 50 km do Trenčína pozerať, či tam náhodou nevisí vyhláška, ktorou vám niekto obmedzí vlastnícke práva, ale postavili sme sa k tomu tak, že výbor spoločenstva vysvetlil podielnikom význam vyhlasovania maloplošných chránených území a akceptovali sme v mene dobrej veci toto obmedzenie vlastníckych práv. Keď pred niekoľkými rokmi Správa CHKO Strážovské vrchy na tejto ploche vykonávala výrub nežiadúcich drevín, zdôrazňujem, že vlastnými zamestnancami, tak sme to brali ako nutný zásah v prospech biotopu. Na poslednej revízii MCHÚ sme súhlasili s dorúbaním zvyšku náletových borovíc a smrekov s tým, že ak sa tento výrub bude realizovať, chceme byť o tom ako vlastníci pozemkov upovedomení. Upozornili sme, že tento výrub by sme radi realizovali v našej réžii, pretože sa jednalo už o pomerne vzrastlé stromy… To, že sa v roku 2021 začal realizovať, nám ale nikto neoznámil, nikto to s nami nekonzultoval. Iba sme zistili, že nejakí mladíci na Svarkovici rúbu….“

V roku 2001 žiadal Okresný úrad, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Považskej Bystrici Krajský úrad, Odbor životného prostredia v Trenčíne o záväzný posudok na zmenu druhu pozemku z TTP na lesný na niekoľkých parcelách v k. ú. Bodiná a Prečín z dôvodu zalesňovania zanedbaných a nevyužitých poľnohospodárskych pôd.

Žiadosť Okresného úradu, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Považskej Bystrici v roku 2001

Keďže sa jednalo o parcely v CHKO Strážovské vrchy,  t. j. v území s 2. stupňom ochrany, Krajský úrad následne oslovil nás o stanovisko. V ňom sme uviedli, že v prípade parcely č. 962/2 v k. ú. Prečín budeme súhlasiť so zalesnením pozemku len za podmienky, že miestny urbár v Prečíne bude súhlasiť s nezalesnením a s vyhlásením prírodnej pamiatky (maloplošného chráneného územia) na jednej tretine územia v jej spodnej časti. Krajský úrad v Trenčíne následne naše stanovisko prebral a vydal záväzný posudok v rovnakom znení so zdôvodnením, že na uvedenej ploche sa nachádza výslnný kamenitý hrebienok, ktorý by bolo problematické zalesniť. Ďalej nasledovalo zdôvodnenie, že sa jedná o teplomilné spoločenstvo, na ktoré je viazaný výskyt chránených a ohrozených druhov rastlín, ktoré sa na území CHKO zachovalo už len v refúgiách…

Záväzné stanovisko Krajského úradu, Odbor životného prostredia v Trenčíne zo 4.6.2001

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo v Prečíne s týmto návrhom súhlasila. Následne sme 3. 9. 2002 za účasti geodeta štátnej ochrany prírody spolu so zástupcom urbáru v teréne plochu vytýčili a zamerali. Dohodli sme sa, že stromčeky si členovia urbáru vypília pred Vianocami a k spokojnosti všetkých zúčastnených strán sme si na to podali ruky.

Súhlas Urbárskej obce, pozemkového spoločenstva v Prečíne z 13.6.2001

Žiadosť Správy CHKO Strážovské vrchy o stanovisko Urbárskej obce Prečín k vykonávaniu menežmentu v navrhovanej PR Svarkovica a zaslanie kópie geodetického zamerania z 9.9.2002

CHA Svarkovica bol po spracovaní a posúdení projektu ochrany všetkými zainteresovanými vyhlásený Vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 1/2012 z 10. apríla 2012 na výmere 1,34 ha so 4. stupňom ochrany. Keďže urbár v Prečíne si vianočné stromčeky nevyrúbal, tak už v čase vyhlásenia CHA nebol biotop v priaznivom stave. Keď sme si pýtali od urbáru súhlas na výrub tých stromov, tak sme vždy dostali v teréne povolenie vyrúbať iba malú časť časť z nich.

OÚ, Odbor starostlivosti o životné prostredie v Trenčíne sme v roku 2021 požiadali o zvolanie revízie, na ktorej nám vlastník podpísal súhlas s vykonávaním potrebných opatrení na udržanie priaznivého stavu predmetu ochrany.

Súhlas vlastníka/vlastníkov pozemkov s vykonávaním potrebných opatrení na udržanie priaznivého stavu predmetu ochrany CHA Svarkovica z 10.6.2021

Tento súhlas s výrubom drevín je uvedený aj v záveroch a opatreniach z krajskej revízie, kde je uvedené, že ŠOP SR zabezpečí praktickú starostlivosť podľa schváleného programu starostlivosti. Pred vykonaním opatrení oznámi svoju činnosť vlastníkovi pozemku.

Zápis z krajskej revízie CHA Svarkovica z 10.6.2021

Keďže zo štátneho rozpočtu máme na starostlivosť o územia tzv. „manažment“ málo peňazí, supluje sa ich nedostatok formou Life projektov EU, ktoré podávajú mimovládne organizácie v spolupráci s nami. Štátna ochrana prírody je jedným z prijímateľov Life projektu, partnerská organizácia, realizujúca tento medzinárodný projekt, ktorý bol napísaný priamo na ochranu endemických druhov a biotopov suchých trávnikov a ktorým hrozí na Slovensku zánik. Projekt bol v roku 2021 podaný a schválený a na obdobie jeho realizácie (2021 – 2027) uzavrela Štátna ochrana prírody s BROZ dohodu o spolupráci. Pred začiatkom výrubových prác na jeseň 2021 pracovníci BROZ telefonicky upovedomili predsedu urbáru, že by radi pristúpili k ich realizácii. Odpoveď bola, že môžu, ak majú všetko vyriešené so ŠOP. Drevo a konáre majú sústrediť na okraj plochy. Žiadny vlastný záujem realizovať práce vtedy nebol prejavený. Tak sme na práce zohnali ľudí z blízkeho okolia. O to viac nás prekvapila reakcia Ing. Kaššáka na Facebookovom statuse BROZ a v internetovom vydaní Lesmedium.

Keďže územie by bolo po tomto obnovnom manažmente ideálne vypásať, dúfame, že  sa nám podarí nájsť niekoho z lokálnych ľudí, ktorí budú mať o túto činnosť záujem.

Na záver iba dodáme, že toto nie je ojedinelý prípad, kde takto bojujeme o záchranu posledných zbytkov týchto vzácnych biotopov. Lokality, kde nedostaneme súhlas na manažmentové opatrenia nám pred očami zarastajú borovicami a niektoré boli bohužiaľ už aj zalesnené.

Chránený areál Svarkovica

publikácia o CHA Svarkovica