Bez oplôtkov jedle nieto

V centrálnej časti Strážovských vrchov, na lesnom celku Magura, občianske združenie Tilia v roku 2008 realizovalo projekt “Ochrana jedle na Suchej duši”.  V ňom bolo naplánované zhotovenie 4 oplôtkov pre ochranu jedle bielej na zlepšenie stavu biotopu Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy v rámci dotácie poskytnutej MŽP SR.

Na samotnom zhotovení oplôtkov sa podieľali aj pracovníci našej Správy ako aj pracovníci štátneho podniku Lesy SR, LS Nitrianske Pravno.

Odvtedy uplynulo už 16 rokov a výsledky takejto ochrany sú zrejmé už na prvý pohľad (viď. obr. 1). Tieto oplôtky zároveň slúžia ako referenčné plochy pre demonštrovanie  významnosti negatívneho vplyvu raticovej zveri  na obnovu lesa resp. lesného biotopu.

 

Po kontrole vykonanej v roku 2023 sme zistili, že drevo,  z ktorého boli oplôtky vyrobené, už začalo podliehať rozpadu a doposiaľ chránené stromy sa tak môžu dostať do kontaktu so zverou. Preto Správa CHKO Strážovské vrchy v  marci 2024 iniciovala rekonštrukciu týchto oplôtkov. LS Nitrianske Pravno poskytla materiál a pracovníci Správy CHKO Strážovské vrchy urobili výmenu oplotenia. Pri búraní starého oplotenia pomohli aj pracovníci LS Nitrianske Pravno – Michal  a Dominika Kešelákovci.

 

Výmenu sme urobili v hodine dvanástej, lebo ďalšiu zimu by už drevo nevydržalo, a zver by si tak prišla na svoje. Pri pohľade na 3-metrové jedle a buky v oplôtku v porovnaní s polmetrovými bonsajmi mimo oplôtka, si naplno uvedomujeme rozsah škôd, ktoré raticová zver spôsobuje nielen obhospodarovateľom lesa, ale nám všetkým, pretože les pestrý je lesom stabilnejším, funkčnejším a zdravším.

 

Celkový pohľad na zrekonštruovaný oplôtok.

Celkový pohľad na zrekonštruovaný oplôtok.

 

Text:  Ing. Beňadik Machciník

Foto: Marek Loduha, Ing. Beňadik Machciník