Voľná pracovná pozícia – Odborno-technický zamestnanec

Voľná pracovná pozícia – Odborno-technický zamestnanec

 

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

obsadzuje miesto

„odborno-technický zamestnanec“

pracovisko Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové

 

Požiadavky:

 • Predpísané: stredoškolské, zameranie prírodovedné.
 • Práca s počítačom na úrovni pokročilý.
 • Vodičský preukaz typu B, aktívne využívanie SMV.
 • Bezúhonnosť.
 • Znalosti cudzích jazykov sú vítané.

Pracovná náplň uchádzača:

 1. Zabezpečuje starostlivosť o handikapované živočíchy vrátane ich transportu v územnej pôsobnosti S CHKO Strážovské vrchy.
 2. Zabezpečuje pohotovosť pre handikapované živočíchy.
 3. Spolupracuje pri zabezpečovaní starostlivosti o poranené živočíchy so záchrannými a rehabilitačnými stanicami v územnej kompetencii S CHKO Strážovské vrchy a v blízkom okolí.
 4. Vykonáva činnosti súvisiace so sledovaním stavu biocenóz, s dôrazom na výskyt chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, napĺňanie údajov do databázy KIMS (komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR).
 5. Zabezpečuje kontrolu a údržbu budovy a ostatného nehnuteľného majetku v územnej kompetencii S CHKO Strážovské vrchy.
 6. Zabezpečuje starostlivosť o areál S CHKO Strážovské vrchy (kosenie, údržba) a o pridelené motorové vozidlo.
 7. Podieľa sa na manažmentových opatreniach v chránených územiach v územnej kompetencii správy.
 8. Podieľa sa na plnení úloh environmentálnej výchovy v pôsobnosti správy.
 9. Podieľa sa na verejných podujatiach zameraných na ochranu prírody a krajiny v územnej pôsobnosti správy.
 10. Zabezpečuje resp. sa podieľa na budovaní, údržbe, obnove náučných chodníkov a informačných panelov, zabezpečuje označovanie chránených území v územnej pôsobnosti S CHKO Strážovské vrchy.
 11. Získava interné a externé informácie o stave prírody, oboznamuje sa s chránenými druhmi rastlín a živočíchov v chránenom území a v územnej pôsobnosti CHKO Strážovské vrchy a získané informácie transformuje do aktivít v rámci environmentálnej výchovy, interných odborných podkladov S CHKO Strážovské vrchy a informačného systému KIMS.
 12. Spolupracuje pri propagovaní aktivít Správy CHKO Strážovské vrchy.

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 1. február 2024

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 5. platovej triede v prvom platovom stupni 881,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 31.12.2023 na e-mailovú adresu: benadik.machcinik@sopsr.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Beňadik Machciník, riaditeľ S CHKO Strážovské vrchy

Tel.: +421 903 298 127